smlouva o dílo

Smlouvy o dílo a službách v souladu s právními předpisy - na co byste měli pamatovat při uzavírání smluv o dílo a službách

Pokud jsou zakázky zadávány externím společnostem, děje se tak často na základě smlouvy o dílo a pracovní smlouvě. Přečtěte si, jaká jsou práva a povinnosti objednatele a zhotovitele, jaká ustanovení by měla smlouva o dílo a pracovní smlouva obsahovat a jak se smlouva o dílo a pracovní smlouva liší od jiných smluvních vzorů.

U některých činností je vhodné, aby je neprováděli vaši zaměstnanci, ale aby je provedla externí firma. Často se pak uzavírá smlouva o dílo a pracovní smlouva. V tomto smluvním modelu existují různé vzájemné povinnosti mezi objednatelem (zákazníkem) a zhotovitelem (dodavatelem).

Práva a povinnosti obou smluvních stran

Zhotovitel dluží buď zhotovení určitého díla, nebo dosažení určitého výsledku díla ve smluvně dohodnutém termínu.

§ 631 BGB

(1) Podle smlouvy o dílo a službách je zhotovitel povinen zhotovit slíbené dílo a objednatel je povinen zaplatit dohodnutou odměnu.

(2) Předmětem zakázky na stavební práce a služby může být jak zhotovení nebo úprava věci, tak i jiný výsledek, kterého má být dosaženo prací nebo službami.

Objednatel je povinen odměnit zhotovitele v souladu s uzavřenou dohodou. Kromě toho je objednatel povinen spolupracovat tak, aby dílo mohlo být vůbec zhotoveno. Má rovněž povinnost dílo převzít. Převzetí je zase předpokladem pro vznik nároku zhotovitele na odměnu.

Pokud má dílo vady, má objednatel následující práva:

Co by měla obsahovat smlouva o dílo

Právní předpisy nepředepisují konkrétní formu smluv o dílo. Z hlediska právní jistoty se však doporučuje uzavřít písemnou smlouvu. Smlouva o dílo by měla obsahovat následující informace a ustanovení:

 

Odměna dodavatele

Existují různé modely odměňování dodavatele. Například je možné sjednat paušální odměnu za zhotovení díla. Možné je také účtování na základě hodinové mzdy. V souladu s § 632a BGB může zhotovitel po objednateli požadovat také splátky.

Hodinová mzda: Jaké důkazy musí dodavatel předložit?

Při fakturaci za hodinu vzniká otázka, jak přesně musí zhotovitel svou práci zdokumentovat. V tomto ohledu Spolkový soudní dvůr v loňském roce zmírnil povinnost zhotovitelů dokládat (BGH, rozhodnutí ze dne 1.2.2023, spis č. VII ZR 882/21.). V případě hodinově placené práce tedy musí společnost pouze uvést, kolik hodin bylo vynaloženo na poskytnutí smluvních služeb a za jaké hodinové sazby. Není však povinné rozepisovat fakturované pracovní hodiny podle časových úseků. Rovněž není nutné přiřazovat fakturované hodiny k přesným činnostem. Diferencovaný výkaz pracovní doby je vyžadován pouze v případě, že se na tom smluvní strany předem výslovně dohodly.

Následující důležité Výjimka musí být dodrženy: Další povinnosti týkající se doložení hodinové placené práce platí v souladu se zákonem o zaměstnanosti. § 15 odst. 3 VOB/B v souvislosti s prováděním stavebních prací.

Lze zrušit smlouvu o dílo?

V souladu s § 648 občanského zákoníku může objednatel smlouvu o dílo vypovědět kdykoli až do dokončení díla, a to bez udání důvodu. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy o dílo, je zhotovitel oprávněn požadovat sjednanou odměnu. Pokud však v důsledku odstoupení objednatele ušetří náklady, musí umožnit započtení ušetřených nákladů na odměnu. Totéž platí v případě, že zhotovitel může v důsledku výpovědi ze strany objednatele získat příjem využitím své pracovní síly jinde.

V souladu s § 648a odst. 1 občanského zákoníku mohou obě smluvní strany - objednatel i zhotovitel - vypovědět smlouvu o dílo, pokud k výpovědi existuje závažný důvod. O závažný důvod k ukončení smlouvy se jedná tehdy, pokud od jedné smluvní strany nelze rozumně očekávat, že bude ve smluvním vztahu pokračovat až do dokončení díla, a to s přihlédnutím ke všem okolnostem konkrétního případu a při zvážení zájmů obou stran.

Rozdíly mezi smlouvou o dílo a smlouvou o poskytování služeb

Zatímco smlouva o dílo vyžaduje konkrétní výsledek práce, smlouva o službách vyžaduje závazek poskytnout sjednanou službu. V případě smlouvy o poskytování služeb není požadován konkrétní výsledek. Zvláštní formou smlouvy o poskytování služeb je pracovní smlouva: zaměstnanec je povinen vykonávat práci v souladu se smlouvou, ale nedluží konkrétní výsledek.

Příklady smlouvy o dílo:

Příklady smlouvy o poskytování služeb:

Rozlišení mezi smlouvou o dílo a pracovní smlouvou - dočasná práce

Dočasná práce se vyznačuje trojúhelníkovým vztahem mezi agenturou dočasného zaměstnávání (půjčovatelem), nájemcem a dočasným pracovníkem. Dočasného pracovníka zaměstnává nájemce, který je jeho smluvním zaměstnavatelem. Během zaměstnání dočasného pracovníka u pronajímatele má pronajímatel právo vydávat dočasnému pracovníkovi pokyny, ale agentura dočasného zaměstnávání zůstává smluvním zaměstnavatelem dočasného pracovníka. Přidělení dočasného pracovníka nájemci probíhá v rámci smlouvy o přidělení.

Na Smlouva o dílo Existují dva smluvní partneři, objednatel (zákazník) a zhotovitel (zhotovitel). Zhotovitelé jsou samostatně výdělečně činní. Objednatel nemá právo vydávat pokyny zaměstnancům zhotovitele - a to ani v době, kdy tito vykonávají svou práci ve firmě objednatele.

Smlouvy o dílo a pracovní síle se subdodavateli z východní Evropy

Máte velkou zakázku, kterou chcete realizovat samostatně nebo přímo prostřednictvím východoevropského subdodavatele? Rádi vám pomůžeme.

Jako mezinárodní Poskytovatel personálních služebnabízíme podporu při sestavování smluv o dílo a práci. Jsme obeznámeni s celou řadou právních předpisů v partnerských zemích a můžeme vám poradit s právně vyhovujícími a jasně definovanými pracovními smlouvami.

východoevropští subdodavatelé

Související příspěvky

cs_CZCzech