smlouva o dílo

Správná fakturace smluv o dílo

Pokud práce provádí externí společnost na základě smlouvy o dílo a pracovní smlouvě, vyvstává otázka, jakým způsobem dodavatel poskytnuté služby fakturuje. Mimo jiné je možná fakturace na základě hodinové mzdy. Jaké doklady může objednatel při tomto modelu fakturace požadovat?

Možné modely účtování smluv o dílo

Pro fakturaci smluv o dílo lze v zásadě uvažovat o následujících modelech:

Jednotková cena
Cena all-inclusive
na základě hodinové mzdy

Při účtování podle Jednotková cena Položky potřebné pro realizaci Smlouva o dílo jsou uvedeny a pro každou položku je stanovena konkrétní cena. Alternativně je možné, aby se smluvní strany dohodly na ceně. Pevná cena nebo cena all-inclusive za celou sjednanou službu. Při fakturaci na Hodinová mzda je dohodnuta hodinová sazba a služba je odměňována podle odpracovaných hodin.

Hodinová mzda: Co musí dodavatel doložit?

Při fakturaci na základě hodinové mzdy má dodavatel relativně nízké ekonomické riziko. Při této variantě však může očekávat vyšší míru úsilí z hlediska dokumentace. Je tomu tak proto, že při fakturaci na základě hodinové mzdy musí zhotovitel Seznam pracovní dobyabyste to později mohli klientovi prokázat.

Pokud jde o otázku, jak přesně musí zhotovitel dokládat svou práci za hodinovou mzdu, lze se řídit rozsudkem Spolkového soudního dvora z roku 2023 (BGH, rozhodnutí ze dne 1.2.2023, spis č. VII ZR 882/21.). BGH zmírnil povinnost dodavatelů předkládat důkazy.

Podle rozsudku musí zhotovitel v případě hodinově placených prací uvést (pouze) to, kolik hodin bylo vynaloženo na poskytnutí smluvních služeb a jaké hodinové sazby za vynaložené hodiny účtuje.

Na druhou stranu není zpravidla nutné, aby zhotovitel přiřazoval fakturované pracovní hodiny k jednotlivým činnostem, aby je mohl objednateli doložit. Rovněž nemusí nutně rozdělovat odpracované hodiny na časové úseky. Podrobný rozpis odpracovaných hodin a jejich přiřazení k jednotlivým činnostem je vyžadován pouze tehdy, pokud se na tom smluvní strany výslovně dohodly.

Upozornění: Podle § 15 odst. 3 VOB/B další povinnosti prokazování se vztahují na hodinově placenou práci v souvislosti s prováděním stavebních prací.

Smlouva o dílo je obecně platná, i když není dohodnuta odměna. V takovém případě se použije § 632 odst. 1 BGB. Podle něj se má za to, že odměna byla sjednána konkludentně, pokud lze za daných okolností očekávat, že dílo bude vytvořeno pouze za odměnu. Není-li výše odměny určena, má se za to, že byla sjednána "obvyklá odměna" podle § 632 odst. 2 BGB.

Tip: Zhotovitelé a objednatelé by se měli při uzavírání smlouvy o dílo co nejjasněji dohodnout na odměně. Předejdete tak sporům o to, jaká je obvyklá odměna za službu.

Ve svém rozsudku BGH zmírnil povinnost dodavatelů předkládat důkazy v případě hodinově placené práce. Nicméně dokumentace, která jde nad rámec požadavků judikatury, nemůže být na škodu. Obecně platí, že smlouva o dílo a pracovní smlouva by měla obsahovat co nejpřesnější ujednání o odměně. Díky tomu se můžete hned na začátku vyhnout sporům s nejistým výsledkem.

Smlouvy o dílo a pracovní síle s východoevropskými subdodavateli

Hledáte partnera pro zpracování objednávky Subdodavatelé? Jako mezinárodní poskytovatel personálních služeb a zkušený partner můžeme, Dočasná práce v zahraničívás při uzavírání právně vyhovující smlouvy o dílo se zahraničními subdodavateli.

Spojujeme německé firmy s firmami v zemích EU a Východní Evropa. Máte problémy s personálem? Máte velkou zakázku, ale nemáte dostatek zaměstnanců? Pak použijte naše Personální službyprotože pracujeme s mnoha odpovídajícími Partnerská společnost na adrese PolskoČeská republika, Slovensko Maďarsko a může vám předložit vhodnou nabídku.

Naše služby pro vás

Smlouvy o dílo v souladu s právními předpisy

Jako mezinárodní Poskytovatel personálních služebnabízíme podporu při sestavování smluv o dílo a práci. Jsme obeznámeni s celou řadou právních předpisů v partnerských zemích a můžeme vám poradit s právně vyhovujícími a jasně definovanými pracovními smlouvami. Naše služby:

post-4

Související příspěvky

cs_CZCzech