Nemecko

Neuneralmweg 11
82491 Grainau

office@zeitarbeit-international.de

1. Ochrana údajov v skratke

Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite túto webovú lokalitu. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré možno použiť na vašu osobnú identifikáciu. Podrobné informácie o predmete ochrany údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov uvedenom pod týmto textom.

Zhromažďovanie údajov na tejto webovej lokalite

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej lokalite?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Kontaktné údaje prevádzkovateľa nájdete v časti "Informácie o prevádzkovateľovi" týchto zásad ochrany osobných údajov.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Na jednej strane sa vaše údaje zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Môže ísť napríklad o údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ostatné údaje zhromažďujú naše IT systémy automaticky alebo s vaším súhlasom, keď navštívite webové stránky. Ide predovšetkým o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky hneď po vstupe na túto webovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Niektoré údaje sa zhromažďujú na zabezpečenie bezchybného poskytovania webovej stránky. Iné údaje sa môžu použiť na analýzu správania používateľov.

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu alebo vymazanie týchto údajov. Ak ste udelili súhlas so spracovaním údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek do budúcnosti odvolať. Za určitých okolností máte tiež právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať.

Analytické nástroje a nástroje od poskytovateľov tretích strán

Keď navštívite túto webovú lokalitu, vaše správanie pri surfovaní môže byť štatisticky vyhodnotené. To sa vykonáva najmä pomocou takzvaných analytických programov.

Podrobné informácie o týchto analytických programoch nájdete v nasledujúcich zásadách ochrany osobných údajov.

2. Hosting

All-Inkl

Naša webová stránka je umiestnená u spoločnosti All-Inkl. Poskytovateľom je ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich, majiteľ René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (ďalej len All-Inkl). Podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti All-Inkl: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Používanie All-Inkl je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Máme oprávnený záujem na čo najspoľahlivejšom zobrazovaní našej webovej stránky. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracovanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačok zariadenia) v zmysle TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

3 Všeobecné poznámky a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, ktoré možno použiť na vašu osobnú identifikáciu. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí.

Chceli by sme upozorniť, že prenos údajov cez internet (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže podliehať bezpečnostným zraniteľnostiam. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Poznámka o zodpovednom orgáne

Prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je

Zeitarbeit International s.r.o.
SK, 831 06 Bratislava - mestská cast' Rača,

Karpatské námestie 10A

Telefón: +49 24038092219
E-mail: office@zeitarbeit-international.de

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov (napr. mien, e-mailových adries atď.).

Trvanie skladovania

Pokiaľ v týchto zásadách ochrany osobných údajov nie je uvedená konkrétnejšia doba uchovávania, vaše osobné údaje zostanú u nás, kým sa účel spracovania údajov nepretrhne. Ak uplatníte oprávnenú žiadosť o vymazanie alebo odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov, vaše údaje budú vymazané, pokiaľ nemáme iné právne prípustné dôvody na uchovávanie vašich osobných údajov (napr. lehoty uchovávania podľa daňového alebo obchodného práva); v druhom prípade sa vymazanie uskutoční po tom, ako tieto dôvody prestanú platiť.

Všeobecné informácie o právnom základe spracovania údajov na tejto webovej lokalite

Ak ste súhlasili so spracovaním údajov, spracúvame vaše osobné údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a GDPR, pokiaľ sa spracúvajú osobitné kategórie údajov v súlade s čl. 9 ods. 1 GDPR. V prípade výslovného súhlasu s prenosom osobných údajov do tretích krajín sa spracúvanie údajov vykonáva aj na základe čl. 49 ods. 1 písm. a GDPR. Ak ste súhlasili s ukladaním súborov cookie alebo s prístupom k informáciám vo vašom koncovom zariadení (napr. prostredníctvom odtlačkov zariadení), spracúvanie údajov sa vykonáva aj na základe § 25 ods. 1 TTDSG. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak sú vaše údaje potrebné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, spracúvame vaše údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Okrem toho spracúvame vaše údaje, ak je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti na základe čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR. Spracovanie údajov sa môže vykonávať aj na základe nášho oprávneného záujmu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Informácie o príslušných právnych základoch v jednotlivých prípadoch sú uvedené v nasledujúcich odsekoch týchto zásad ochrany osobných údajov.

Poznámka k prenosu údajov do USA a iných tretích krajín

Okrem iného používame nástroje od spoločností so sídlom v USA alebo iných tretích krajinách, ktoré nie sú zabezpečené podľa zákona o ochrane údajov. Ak sú tieto nástroje aktívne, vaše osobné údaje môžu byť prenesené do týchto tretích krajín a tam spracované. Radi by sme upozornili, že v týchto krajinách nie je možné zaručiť úroveň ochrany údajov porovnateľnú s EÚ. Napríklad americké spoločnosti sú povinné poskytnúť osobné údaje bezpečnostným orgánom bez toho, aby ste ako dotknutá osoba mohli proti tomu podniknúť právne kroky. Nemožno preto vylúčiť, že americké orgány (napr. tajné služby) môžu spracúvať, analyzovať a trvalo uchovávať vaše údaje na amerických serveroch na účely sledovania. Na tieto činnosti spracovania nemáme žiadny vplyv.

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Súhlas, ktorý ste už udelili, môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov, ktoré sa vykonalo do jeho odvolania.

Právo namietať proti zhromažďovaniu údajov v osobitných prípadoch a proti priamemu marketingu (článok 21 GDPR)

AK JE SPRACOVANIE ÚDAJOV ZALOŽENÉ NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E ALEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Z DÔVODOV TÝKAJÚCICH SA VAŠEJ KONKRÉTNEJ SITUÁCIE; TO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE ZALOŽENÉ NA TÝCHTO USTANOVENIACH. PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY ZÁKLAD, NA KTOROM SA SPRACÚVANIE ZAKLADÁ, NÁJDETE V TÝCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV. AK VZNESIETE NÁMIETKU, NEBUDEME ĎALEJ SPRACÚVAŤ VAŠE DOTKNUTÉ OSOBNÉ ÚDAJE, POKIAĽ NEPREUKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNENÉ DÔVODY NA SPRACÚVANIE, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, PRÁVAMI A SLOBODAMI, ALEBO SPRACÚVANIE NESLÚŽI NA PREUKAZOVANIE, UPLATŇOVANIE ALEBO OBHAJOVANIE PRÁVNYCH NÁROKOV (NÁMIETKA PODĽA ČL. 21 ODS. 1 GDPR).

AK SA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAJÚ NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SA VÁS TÝKAJÚ, NA ÚČELY TAKÉHOTO MARKETINGU; TO SA VZŤAHUJE AJ NA PROFILOVANIE, POKIAĽ SÚVISÍ S TAKÝMTO PRIAMYM MARKETINGOM. AK VZNESIETE NÁMIETKU, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SA NÁSLEDNE NEBUDÚ ĎALEJ POUŽÍVAŤ NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU (NÁMIETKA PODĽA ČL. 21 ODS. 2 GDPR).

Právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu

V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, pracoviska alebo miesta údajného porušenia. Právo podať sťažnosť nemá vplyv na iné správne alebo súdne opravné prostriedky.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby sme údaje, ktoré spracúvame automaticky na základe vášho súhlasu alebo v rámci plnenia zmluvy, odovzdali vám alebo tretej strane v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požiadate o priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi, uskutoční sa len vtedy, ak je to technicky možné.

Informácie, vymazanie a oprava

V rámci platných právnych ustanovení máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a v prípade potreby aj právo na opravu alebo vymazanie týchto údajov. V prípade ďalších otázok týkajúcich sa osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť a urobiť tak. Právo na obmedzenie spracovania existuje v nasledujúcich prípadoch:

  • Ak spochybníte správnosť vašich osobných údajov, ktoré sme uložili, spravidla potrebujeme čas na ich overenie. Počas trvania kontroly máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.
  • Ak spracovanie vašich osobných údajov bolo/je nezákonné, môžete namiesto vymazania požiadať o obmedzenie spracovania údajov.
  • Ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na uplatnenie, obhajobu alebo vymáhanie právnych nárokov, máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov namiesto ich vymazania.
  • Ak ste podali námietku v súlade s článkom 21 ods. 1 GDPR, je potrebné nájsť rovnováhu medzi vašimi a našimi záujmami. Pokiaľ ešte nebolo určené, čie záujmy prevažujú, máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.

Ak ste obmedzili spracovanie svojich osobných údajov, tieto údaje - okrem ich uloženia - sa môžu spracúvať len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Šifrovanie SSL alebo TLS

Táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránky posielate. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že adresný riadok prehliadača sa zmení z "http://" na "https://" a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám posielate, nemôžu čítať tretie strany.

Námietka proti reklamným e-mailom

Týmto namietame proti použitiu kontaktných údajov zverejnených v rámci našej povinnosti poskytnúť zákonné oznámenie na účely zasielania nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov. Prevádzkovatelia tejto webovej stránky si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, ako sú napríklad nevyžiadané e-maily.

4. Zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke

Cookies

Naše internetové stránky používajú takzvané "cookies". Súbory cookie sú malé textové súbory a nespôsobujú žiadne poškodenie vášho koncového zariadenia. Vo vašom zariadení sa ukladajú buď dočasne počas trvania relácie (súbory cookie relácie), alebo trvalo (trvalé súbory cookie). Súbory cookie relácie sa po skončení vašej návštevy automaticky vymažú. Trvalé súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich sami nevymažete alebo kým ich automaticky nevymaže váš webový prehliadač.

V niektorých prípadoch sa pri návšteve našich webových stránok môžu do vášho zariadenia ukladať aj súbory cookie od tretích strán (súbory cookie tretích strán). Tie nám alebo vám umožňujú využívať určité služby spoločnosti tretej strany (napr. súbory cookie na spracovanie platobných služieb).

Súbory cookie majú rôzne funkcie. Mnohé súbory cookie sú technicky nevyhnutné, pretože niektoré funkcie webovej stránky by bez nich nefungovali (napr. funkcia nákupného košíka alebo zobrazovanie videí). Iné súbory cookie sa používajú na vyhodnocovanie správania používateľov alebo zobrazovanie reklamy.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na realizáciu procesu elektronickej komunikácie, na poskytovanie určitých funkcií, ktoré ste si vyžiadali (napr. pre funkciu nákupného košíka), alebo na optimalizáciu webovej stránky (napr. súbory cookie na meranie návštevnosti webu) (nevyhnutné súbory cookie), sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR, pokiaľ nie je uvedený iný právny základ. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní nevyhnutných súborov cookie na technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie svojich služieb. Ak bol vyžiadaný súhlas s ukladaním súborov cookie a porovnateľných rozpoznávacích technológií, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe tohto súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG); súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a povolili súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak sú súbory cookie deaktivované, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Ak súbory cookie používajú spoločnosti tretích strán alebo na účely analýzy, budeme vás o tom informovať osobitne v rámci tohto vyhlásenia o ochrane údajov a v prípade potreby si vyžiadame váš súhlas.

Súhlas s Complianz

Naša webová stránka používa technológiu súhlasu spoločnosti Complianz na získanie vášho súhlasu s ukladaním určitých súborov cookie na vašom koncovom zariadení alebo s používaním určitých technológií a na ich zdokumentovanie v súlade s predpismi o ochrane údajov. Poskytovateľom tejto technológie je spoločnosť Complianz B.V., Kalmarweg 14-5, 9723 JG Groningen, Holandsko (ďalej len "Complianz").

Complianz je nainštalovaný lokálne na našich serveroch, takže sa nevytvára žiadne spojenie so servermi poskytovateľa Complianz. Spoločnosť Complianz ukladá súbor cookie do vášho prehliadača, aby mohla priradiť súhlasy, ktoré ste udelili, alebo ich odvolať. Takto zhromaždené údaje sa uchovávajú dovtedy, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, kým sami nevymažete súbor cookie spoločnosti Complianz alebo kým nepominie účel uchovávania údajov. Povinné zákonné povinnosti uchovávania údajov zostávajú nedotknuté.

Complianz sa používa na získanie zákonom požadovaného súhlasu na používanie súborov cookie. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste v ňom uviedli, uložíme na účely spracovania otázky a v prípade ďalších otázok. Bez vášho súhlasu tieto údaje neposkytneme ďalej.

Tieto údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ak váš dotaz súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebný na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracovaní nám adresovaných dopytov (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) alebo na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR), ak ste oň požiadali; súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Údaje, ktoré ste poskytli v kontaktnom formulári, budeme uchovávať dovtedy, kým nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým nepominie účel ich uchovávania (napr. po splnení vašej žiadosti). Záväzné zákonné ustanovenia - najmä lehoty uchovávania - zostávajú nedotknuté.

Požiadavky e-mailom, telefonicky alebo faxom

Ak nás kontaktujete e-mailom, telefonicky alebo faxom, vaša požiadavka vrátane všetkých osobných údajov (meno, požiadavka) bude uložená a spracovaná na účely spracovania vašej požiadavky. Tieto údaje neposkytneme ďalej bez vášho súhlasu.

Tieto údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ak váš dotaz súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebný na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracovaní nám adresovaných dopytov (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) alebo na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR), ak ste oň požiadali; súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Údaje, ktoré nám zašlete prostredníctvom žiadosti o kontakt, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým sa účel uchovávania údajov nezruší (napr. po spracovaní vašej žiadosti). Záväzné zákonné ustanovenia - najmä zákonné lehoty uchovávania - zostávajú nedotknuté.

5. Analytické nástroje a reklama

Matomo

Táto webová lokalita používa open source službu na analýzu webu Matomo. Matomo používa technológie, ktoré umožňujú rozpoznávanie používateľa naprieč stránkami na analýzu správania používateľa (napr. súbory cookie alebo odtlačky zariadení). Informácie zhromaždené spoločnosťou Matomo o používaní tejto webovej lokality sa ukladajú na našom serveri. IP adresa sa pred uložením anonymizuje.

Pomocou systému Matomo môžeme zhromažďovať a analyzovať údaje o používaní našich webových stránok návštevníkmi. To nám okrem iného umožňuje zistiť, kedy boli ktoré stránky navštívené a z ktorého regiónu. Zaznamenávame tiež rôzne logovacie súbory (napr. IP adresu, odkazovač, použitý prehliadač a operačný systém) a môžeme merať, či návštevníci našich webových stránok vykonávajú určité akcie (napr. kliknutia, nákupy atď.).

Tento analytický nástroj sa používa na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať svoju webovú stránku aj reklamu. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracovanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačok zariadenia) v zmysle TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Anonymizácia IP

Na analýzu používame anonymizáciu IP pomocou nástroja Matomo. To znamená, že vaša IP adresa sa pred analýzou skráti, aby ju nebolo možné jednoznačne priradiť k vám.

Hosting

Matomo hostíme výlučne na našich vlastných serveroch, takže všetky údaje o analýze zostávajú u nás a neposielajú sa ďalej.

sk_SKSlovak