umowa o dzieło

Umowy o dzieło i usługi zgodne z prawem - o czym należy pamiętać zawierając umowy o dzieło i usługi

Udzielanie zamówień firmom zewnętrznym często odbywa się na podstawie umowy o dzieło. Przeczytaj o prawach i obowiązkach zleceniodawcy i zleceniobiorcy, jakie regulacje powinna zawierać umowa o dzieło oraz czym różni się umowa o dzieło od innych wzorów umów.

W przypadku niektórych czynności zaleca się, aby nie były one wykonywane przez własnych pracowników, ale zlecane firmie zewnętrznej. Często zawierana jest wówczas umowa o dzieło. W tym modelu umowy istnieją różne wzajemne zobowiązania między klientem (zleceniodawcą) a wykonawcą (zleceniobiorcą).

Prawa i obowiązki obu stron umowy

Wykonawca jest winien albo wykonanie określonej pracy, albo osiągnięcie określonego rezultatu pracy w uzgodnionym w umowie czasie.

§ 631 BGB

(1) Zgodnie z umową o dzieło i świadczenie usług wykonawca jest zobowiązany do wykonania przyrzeczonego dzieła, a klient jest zobowiązany do zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia.

(2) Przedmiotem umowy o dzieło i usługi może być zarówno wytworzenie lub modyfikacja rzeczy, jak i inny rezultat, który ma być osiągnięty poprzez pracę lub usługi.

Klient musi wypłacić wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z osiągniętym porozumieniem. Ponadto, klient jest zobowiązany do współpracy w celu umożliwienia wykonania dzieła w pierwszej kolejności. Jest on również zobowiązany do przyjęcia dzieła. Odbiór jest z kolei warunkiem wstępnym roszczenia wykonawcy o wynagrodzenie.

Jeśli praca jest wadliwa, klientowi przysługują następujące prawa:

Co powinna zawierać umowa o dzieło

Przepisy prawa nie przewidują szczególnej formy dla umów o dzieło. Ze względu na pewność prawną zaleca się jednak zawarcie umowy w formie pisemnej. Umowa o dzieło powinna zawierać następujące informacje i postanowienia:

 

Wynagrodzenie wykonawcy

Istnieją różne modele wynagradzania wykonawcy. Możliwe jest na przykład uzgodnienie opłaty ryczałtowej za wykonanie dzieła. Możliwe jest również rozliczenie na podstawie stawki godzinowej. Zgodnie z § 632a BGB zleceniobiorca może również żądać od zleceniodawcy płatności w ratach.

Praca za stawkę godzinową: Jakie dowody musi przedstawić wykonawca?

W przypadku rozliczeń godzinowych pojawia się pytanie, jak dokładnie wykonawca musi udokumentować swoją pracę. W tym zakresie Federalny Trybunał Sprawiedliwości w ubiegłym roku złagodził obowiązek dostarczania dowodów przez wykonawców (BGH, decyzja z dnia 01.02.2023 r., sygn. akt VII ZR 882/21). W związku z tym, w przypadku pracy płatnej godzinowo, firma musi jedynie określić, ile godzin zostało poniesionych na świadczenie usług umownych i według jakich stawek godzinowych. Nie ma jednak obowiązku wyszczególniania zafakturowanych godzin pracy według okresów. Nie jest również konieczne przypisywanie zafakturowanych godzin do konkretnych czynności. Zróżnicowana ewidencja czasu pracy jest wymagana tylko wtedy, gdy strony umowy wyraźnie uzgodniły to z wyprzedzeniem.

Następujące ważne informacje Wyjątek muszą być przestrzegane: Dalsze obowiązki w zakresie dostarczania dowodów w przypadku płatnej pracy godzinowej mają zastosowanie zgodnie z § 15 ust. 3 VOB/B w związku z wykonywaniem robót budowlanych.

Czy można rozwiązać umowę o dzieło?

Zgodnie z § 648 BGB, zleceniodawca może wypowiedzieć umowę o dzieło w każdym czasie do momentu ukończenia dzieła, bez konieczności podawania konkretnego powodu. Jeżeli zleceniodawca odstąpi od umowy o dzieło, zleceniobiorca jest uprawniony do żądania uzgodnionego wynagrodzenia. Jeżeli jednak zaoszczędzi on wydatki w wyniku odstąpienia od umowy przez klienta, musi zezwolić na potrącenie zaoszczędzonych wydatków z wynagrodzenia. To samo ma zastosowanie w przypadku, gdy wykonawca jest w stanie wygenerować dochód poprzez wykorzystanie swojej siły roboczej w innym miejscu w wyniku rozwiązania umowy przez klienta.

Zgodnie z § 648a ust. 1 BGB, obie strony umowy - zleceniodawca i zleceniobiorca - mogą wypowiedzieć umowę o dzieło, jeżeli istnieje uzasadniony powód wypowiedzenia. Uzasadniony powód wypowiedzenia istnieje, jeśli nie można racjonalnie oczekiwać, że jedna ze stron umowy będzie kontynuować stosunek umowny do czasu zakończenia prac, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności konkretnego przypadku i rozważając interesy obu stron.

Różnice między umową o dzieło a umową o świadczenie usług

Podczas gdy umowa o dzieło wymaga określonego rezultatu pracy, umowa o świadczenie usług wymaga zobowiązania do świadczenia uzgodnionej usługi. Konkretny rezultat nie jest wymagany w przypadku umowy o świadczenie usług. Szczególną formą umowy o świadczenie usług jest umowa o pracę: pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy zgodnie z umową, ale nie jest winien określonego rezultatu.

Przykłady umowy o dzieło:

Przykłady umowy o świadczenie usług:

Rozróżnienie między umową o dzieło a umową o pracę - praca tymczasowa

Praca tymczasowa charakteryzuje się trójstronną relacją pomiędzy agencją pracy tymczasowej (pożyczkodawcą), zleceniodawcą i pracownikiem tymczasowym. Pracownik tymczasowy jest zatrudniony przez zleceniodawcę, który jest jego pracodawcą umownym. W trakcie zatrudnienia pracownika tymczasowego u zleceniodawcy, zleceniodawca ma prawo wydawać polecenia pracownikowi tymczasowemu, ale agencja pracy tymczasowej pozostaje pracodawcą umownym pracownika tymczasowego. Oddelegowanie pracownika czasowego do zleceniodawcy odbywa się w ramach umowy zlecenia.

Na Umowa o dzieło Istnieje dwóch partnerów umownych, klient (zleceniodawca) i wykonawca (zleceniobiorca). Wykonawcy są samozatrudnieni. Zleceniodawca nie ma prawa wydawać poleceń pracownikom zleceniobiorcy - nawet w czasie, gdy wykonują oni swoją pracę w firmie zleceniodawcy.

Umowy o pracę z podwykonawcami z Europy Wschodniej

Masz duże zamówienie, które chcesz zrealizować samodzielnie lub bezpośrednio przez podwykonawcę z Europy Wschodniej? Z przyjemnością Ci pomożemy.

Jako międzynarodowy Dostawca usług kadrowychOferujemy wsparcie przy sporządzaniu umów o dzieło i umów o pracę. Znamy szeroki zakres przepisów prawnych w krajach partnerskich i możemy doradzić w zakresie zgodnych z prawem i jasno określonych umów o pracę.

podwykonawcy z europy wschodniej

Powiązane posty

pl_PLPolish