Kvalifikovaní pracovníci zo zahraničia

Vysielanie subdodávateľov: efektívna práca vďaka kvalifikovaným pracovníkom z EÚ a východnej Európy

Vysielanie subdodávateľov zo zahraničia, najmä z východnej Európy, je na súčasnom trhu práce čoraz dôležitejšie. Spoluprácou so zahraničnými spoločnosťami môžete využiť cenné služby.

Hľadáte subdodávateľov z východnej Európy alebo iných krajín EÚ? Už viac ako 25 rokov sme my úspešní subdodávatelia PoľskoČeská republika, Slovensko a ďalšie východoeurópske krajiny po celom svete a podporovať našich klientov vo všetkých právnych otázkach a predpisoch týkajúcich sa vysielania zamestnancov zo zahraničia. Vďaka našej globálnej sieti môžeme poskytnúť certifikovaných subdodávateľov pre PriemyselLogistika, Technológia zvárania, Stavebníctvovýroba, elektrotechnika v krátkom čase po celom svete. Ponúkame:

Transparentné ceny

Overení subdodávatelia s najlepšou odbornou kvalifikáciou za férové ceny

Rýchla dostupnosť

Naše subdodávateľské tímy hovoria nemecky a sú k dispozícii do 7 dní

Celosvetové nasadenie

Naši subdodávatelia sú zvyknutí pracovať na miestach po celom svete v krátkom čase.

Odvetvia

Vyslanie subdodávateľov vo všetkých odvetviach

Naše odvetvia

01

Subdodávatelia stavebných prác

Murári, železobetonári, cestári, stavitelia sadrokartónových konštrukcií, lešenári
02

Elektrikár

Subdodávateľské elektrikári a montážne tímy z oblasti elektrotechniky a káblovej techniky, výrobcovia rozvádzačov a priemyselnej elektrotechniky.
03

Čistenie

Subdodávateľské upratovanie, upratovanie budov, čistenie kobercov, čistenie okien, špeciálne upratovanie
04

Priemysel

Priemyselná montáž, strojárstvo, automatizácia, výstavba potrubí, oceľové konštrukcie, premiestňovanie strojov
05

Stavebníctvo

Pokrývači, maliari, stavbári, murári, debnári, tesári, majstri, sanitári pri rekonštrukciách, interiérových prácach, výstavbe budov a inžinierskych stavbách.
06

Solárna energia a fotovoltaika

Solárni technici, elektrikári, elektroinštalatéri, montéri fotovoltaických zariadení, montéri fotovoltaických zariadení, technici vykurovania
07

Zvárač a zámočník

Zvárač TIG, zvárač MIG/MAG a zvárač elektrickým prúdom, priemyselný zámočník, zámočník plechov, zámočník oceľových/kovových konštrukcií
Ako funguje vyslanie

Proces vysielania subdodávateľov

01

Definujte požiadavky

Kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom a oznámte nám svoje požiadavky na pracovníkov, ktorých hľadáte: Počet, oblasti činnosti, dátum nástupu
02

Vyhľadávanie subdodávateľov

V našej internej databáze vyhľadáme vhodných subdodávateľov z Poľska, Českej republiky, Slovenska alebo východnej Európy, ktorí spĺňajú vaše kritériá.
03

Zmluvy a organizácia

Postaráme sa o všetky dokumenty, zmluvy, povolenia a zorganizujeme prepravu pracovníkov na miesto výkonu práce. Na prácu v Nemecku môžu byť pripravení už za 7 dní.
Vyslanie subdodávateľov
Subdodávateľ EÚ
služba-8
Využívajte mnohé výhody

Výhody spolupráce so subdodávateľmi

Minimalizácia nákladov: Nižšie mzdové a prevádzkové náklady vo východoeurópskych krajinách vedú k lacnejšej pracovnej sile a zníženiu nákladov na projekt
Odbornosť: Spolupráca s vysokokvalifikovanými odborníkmi v rôznych oblastiach vrátane strojárstva, informačných technológií, priemyslu, výrobkov a ďalších.
Rýchla dostupnosť: Vysoko kvalifikovaní, nemecky hovoriaci subdodávatelia sú k dispozícii v čo najkratšom čase a môžu byť flexibilne nasadení.
Škálovateľnosť: Spoločnosti môžu podľa potreby rozširovať svoju spoluprácu s odborníkmi z východnej Európy, či už ide o krátkodobé projekty alebo dlhodobé zákazky.
Minimalizácia rizika prostredníctvom využívania externých partnerov, najmä pokiaľ ide o náklady, časové rámce alebo špecifické požiadavky.
Zameranie sa na kľúčové kompetencie prostredníctvom outsourcingu určitých úloh alebo funkcií subdodávateľom.

Hľadáte subdodávateľov pre svoj projekt?

Čo by ste mali mať na pamäti pri vysielaní

Právny rámec

Pri práci so subdodávateľmi zo zahraničia sa musia dodržiavať jasné pravidlá pre klienta aj subdodávateľa:

Pracovné povolenia:
Subdodávatelia, ktorí sú do Nemecka vyslaní zo zahraničia, musia mať platné pracovné povolenie alebo povolenie na pobyt, aby mohli v Nemecku legálne pracovať
Sociálne zabezpečenie:
registrácia v nemeckom systéme sociálneho zabezpečenia vrátane zdravotného, dôchodkového, úrazového a poistenia v nezamestnanosti
Ustanovenia pracovného práva:
Predpisy o minimálnej mzde, pracovnom čase, nárokoch na dovolenku, predpisoch o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred prepustením.
Dane:
Subdodávatelia pôsobiaci v Nemecku podliehajú nemeckým daňovým predpisom. To môže zahŕňať povinnosť registrovať sa pre DPH, podávať daňové priznania a platiť daň z príjmu.
Zdravotné a bezpečnostné predpisy:
Subdodávatelia musia dodržiavať platné zdravotné a bezpečnostné predpisy, aby zabezpečili bezpečnosť a pohodu svojich zamestnancov na pracovisku
Dokumentácia a záznamy:
Uchovávanie pracovných zmlúv, pracovných povolení, potvrdení o sociálnom zabezpečení, daňových dokladov a záznamov o pracovnom čase a odmenách.
Subdodávatelia solárnej energie
subdodávateľ subdodávateľ
vysielanie subdodávateľov

Často kladené otázky

K vyslaniu subdodávateľa dochádza vtedy, keď spoločnosť (hlavný dodávateľ) zadá časť svojich úloh a služieb inej spoločnosti (subdodávateľovi), ktorá následne vyšle svojich vlastných zamestnancov (vyslaných zamestnancov), aby tieto úlohy vykonávali v krajine hlavného dodávateľa alebo tretej strany.
Pri vysielaní subdodávateľov je potrebné zohľadniť usmernenia pre vysielanie v príslušných krajinách. Patria k nim predpisy o minimálnej mzde, pracovnom čase, povinnostiach v oblasti sociálneho zabezpečenia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ubytovaní. V EÚ sa napríklad uplatňuje smernica EÚ o vysielaní pracovníkov.
Cieľom vysielania sú často úspory nákladov prostredníctvom rozdielov v mzdách, využitie špeciálnych odborných znalostí alebo zdrojov subdodávateľa, flexibilita pracovnej sily a expanzia na nové trhy.
Dodržiavanie pracovných podmienok často zabezpečujú právne predpisy hostiteľskej krajiny. Zamestnávatelia musia dodržiavať miestne predpisy a môžu byť kontrolovaní inšpekciou práce. Existujú aj povinnosti podávať správy a požiadavky na dokumentáciu na preukázanie dodržiavania noriem.
Hlavný dodávateľ je často povinný kontrolovať, či subdodávateľ dodržiava zákonné požiadavky. To môže zahŕňať kontrolu pracovných podmienok, poistného krytia a dodržiavania oznamovacích povinností. Niekedy je hlavný zhotoviteľ zodpovedný aj za porušenia zo strany subdodávateľa.
Áno, v rámci EÚ platia harmonizované predpisy, napríklad smernica EÚ o vysielaní pracovníkov, ktoré sú záväzné pre všetky členské štáty. Pri vysielaní do tretích krajín sa uplatňujú vnútroštátne predpisy príslušnej krajiny, ktoré sa môžu značne líšiť.
Porušenie predpisov o vysielaní pracovníkov môže mať za následok pokuty, spätné vyplatenie miezd a príspevkov na sociálne zabezpečenie alebo iné trestnoprávne dôsledky. Môžu mať za následok aj vylúčenie z verejných zákaziek.
Vyslaní pracovníci sú spravidla naďalej sociálne zabezpečení vo svojej domovskej krajine, čo potvrdzujú formuláre, ako je napríklad potvrdenie A1 v EÚ. Medzi krajinami však existujú dohody, ktoré upravujú sociálne zabezpečenie a zabraňujú dvojitému poisteniu.
Závisí to od dĺžky vyslania a daňovej dohody medzi domovskou a hostiteľskou krajinou. Spravidla existuje hranica (napr. 183 dní v priebehu jedného roka), pod ktorou sú zamestnanci stále povinní platiť daň v domovskej krajine.
Falošná samostatná zárobková činnosť sa týka problému pracovníkov, ktorí sú deklarovaní ako samostatne zárobkovo činné osoby, hoci v skutočnosti pracujú ako zamestnanci. K tomu môže dôjsť, keď sa vysielajú subdodávatelia s cieľom obísť predpisy o príspevkoch na sociálne zabezpečenie a pracovné právo.
sk_SKSlovak