umowa o dzieło

Prawidłowe fakturowanie umów o dzieło

Jeśli prace są wykonywane przez firmę zewnętrzną na podstawie umowy o dzieło, pojawia się pytanie, w jaki sposób wykonawca fakturuje świadczone usługi. Możliwe jest między innymi fakturowanie na podstawie stawki godzinowej. Jakich dowodów może żądać klient przy takim modelu rozliczeń?

Możliwe modele rozliczeń dla umów o dzieło

Zasadniczo można rozważyć następujące modele fakturowania umów o dzieło:

Cena jednostkowa
Cena all inclusive
na podstawie stawki godzinowej

W przypadku rozliczania zgodnie z Cena jednostkowa Stanowiska wymagane do wdrożenia Umowa o dzieło są wymienione, a dla każdej pozycji ustalana jest konkretna cena. Alternatywnie, możliwe jest uzgodnienie przez umawiające się strony Cena stała lub all-inclusive za całą uzgodnioną usługę. W przypadku fakturowania na Podstawa wynagrodzenia godzinowego Ustalana jest stawka godzinowa, a usługa jest wynagradzana zgodnie z przepracowanymi godzinami.

Praca za stawkę godzinową: Co musi udokumentować zleceniobiorca?

W przypadku fakturowania na podstawie stawki godzinowej wykonawca ponosi stosunkowo niskie ryzyko ekonomiczne. Jednak w tym wariancie może on oczekiwać wyższego poziomu wysiłku w zakresie dokumentacji. Wynika to z faktu, że w przypadku fakturowania godzinowego wykonawca musi Lista godzin pracyaby móc to udowodnić klientowi w późniejszym terminie.

W kwestii tego, jak dokładnie wykonawca musi udokumentować swoją pracę za stawkę godzinową, można kierować się wyrokiem Federalnego Trybunału Sprawiedliwości z 2023 r. (BGH, decyzja z dnia 01.02.2023 r., sygn. akt VII ZR 882/21). BGH złagodził obowiązek dostarczania dowodów przez wykonawców.

Zgodnie z wyrokiem, w przypadku pracy płatnej godzinowo, wykonawca musi (tylko) podać, ile godzin zostało poniesionych na świadczenie usług umownych i jakie stawki godzinowe pobiera za poniesione godziny.

Z drugiej strony, generalnie nie jest konieczne, aby wykonawca przydzielał zafakturowane godziny pracy do poszczególnych czynności w celu dostarczenia dowodów klientowi. Nie musi on również dzielić przepracowanych godzin na segmenty czasowe. Szczegółowy podział przepracowanych godzin i przypisanie ich do poszczególnych zadań jest wymagane tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione przez strony umowy.

Uwaga: Według § 15 ust. 3 VOB/B dalsze obowiązki dowodowe mają zastosowanie do pracy wynagradzanej godzinowo w związku z wykonywaniem robót budowlanych.

Umowa o dzieło jest zasadniczo ważna, nawet jeśli nie uzgodniono wynagrodzenia. W takim przypadku zastosowanie ma § 632 ust. 1 BGB. Zgodnie z nim wynagrodzenie uznaje się za milcząco uzgodnione, jeżeli w danych okolicznościach można oczekiwać, że dzieło zostanie wykonane wyłącznie za wynagrodzeniem. Jeżeli wysokość wynagrodzenia nie została określona, "zwykłe wynagrodzenie" uznaje się za uzgodnione zgodnie z § 632 ust. 2 BGB.

Wskazówka: Kontrahenci i klienci powinni jak najdokładniej uzgodnić wynagrodzenie przy zawieraniu umowy o dzieło. Pomoże to uniknąć sporów dotyczących zwyczajowego wynagrodzenia za usługę.

W swoim wyroku BGH złagodził obowiązek przedstawiania dowodów przez wykonawców w przypadku pracy płatnej godzinowo. Niemniej jednak dokumentacja, która wykracza poza to, co jest wymagane przez orzecznictwo, nie może zaszkodzić. Ogólnie rzecz biorąc, umowa o dzieło powinna zawierać jak najbardziej precyzyjne ustalenia dotyczące wynagrodzenia. Pozwala to uniknąć sporów o niepewnym wyniku od samego początku.

Umowy o pracę z podwykonawcami z Europy Wschodniej

Szukasz partnera do realizacji zamówienia Podwykonawcy? Jako międzynarodowy dostawca usług personalnych i doświadczony partner możemy, Praca Tymczasowa Międzynarodowapodczas podsumowania zgodne z prawem umowy o dzieło z zagranicznymi podwykonawcami.

Łączymy niemieckie firmy z firmami w krajach UE i Europa Wschodnia. Czy masz problemy z personelem? Czy masz duże zamówienie, ale niewystarczającą liczbę pracowników? W takim razie użyj nasze Usługi kadroweponieważ współpracujemy z wieloma odpowiednimi Firma partnerska PolskaCzechy, Słowacja oraz Węgry i może przedstawić odpowiednią ofertę.

Nasze usługi dla Ciebie

Zgodne z prawem umowy o dzieło

Jako międzynarodowy Dostawca usług kadrowychOferujemy wsparcie przy sporządzaniu umów o dzieło i umów o pracę. Znamy szeroki zakres przepisów prawnych w krajach partnerskich i możemy doradzić w zakresie zgodnych z prawem i jasno określonych umów o pracę. Nasze usługi:

post-4

Powiązane posty

pl_PLPolish