zmluva o dielo

Zmluvy o dielo a službách v súlade s právnymi predpismi - na čo by ste mali pamätať pri uzatváraní zmlúv o dielo a službách

Ak sa zákazky zadávajú externým spoločnostiam, často sa tak deje na základe zmluvy o dielo a pracovnej sile. Prečítajte si o právach a povinnostiach objednávateľa a zhotoviteľa, aké predpisy by mala obsahovať zmluva o dielo a práca a ako sa zmluva o dielo a práca líši od iných zmluvných modelov.

V prípade niektorých činností sa odporúča, aby ich nevykonávali vaši zamestnanci, ale aby ste ich zadali externej spoločnosti. Často sa potom uzatvára zmluva o dielo a pracovnej zmluve. V tomto zmluvnom modeli existujú rôzne vzájomné povinnosti medzi objednávateľom (zákazníkom) a zhotoviteľom (dodávateľom).

Práva a povinnosti oboch zmluvných strán

Zhotoviteľ je povinný buď zhotoviť určité dielo, alebo dosiahnuť určitý výsledok práce v zmluvne dohodnutom čase.

§ 631 BGB

(1) Na základe zmluvy o dielo a službách je zhotoviteľ povinný zhotoviť sľúbené dielo a objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú odmenu.

(2) Predmetom zákazky na práce a služby môže byť zhotovenie alebo úprava veci, ako aj iný výsledok, ktorý sa má dosiahnuť prácou alebo službami.

Objednávateľ je povinný odmeniť zhotoviteľa v súlade s dosiahnutou dohodou. Okrem toho je objednávateľ povinný spolupracovať tak, aby dielo mohlo byť vôbec zhotovené. Má tiež povinnosť dielo prevziať. Prevzatie je zasa predpokladom vzniku nároku zhotoviteľa na odmenu.

Ak má dielo vady, objednávateľ má tieto práva:

Čo by mala obsahovať zmluva o dielo

Právne predpisy nepredpisujú osobitnú formu zmlúv o dielo. Z hľadiska právnej istoty sa však odporúča uzatvoriť písomnú zmluvu. Zmluva o dielo a pracovnej zmluve by mala obsahovať tieto informácie a ustanovenia:

 

Odmena dodávateľa

Existujú rôzne modely odmeňovania dodávateľa. Napríklad je možné dohodnúť paušálnu odmenu za zhotovenie diela. Možná je aj fakturácia na základe hodinovej mzdy. V súlade s § 632a BGB môže zhotoviteľ od objednávateľa požadovať aj splátky.

Hodinová mzda: Aké dôkazy musí dodávateľ predložiť?

Pri hodinovej fakturácii vzniká otázka, ako presne musí dodávateľ zdokumentovať svoju prácu. V tejto súvislosti Spolkový súdny dvor minulý rok zmiernil povinnosť zhotoviteľov predkladať dôkazy (BGH, rozhodnutie z 1.2.2023, spis č. VII ZR 882/21). V prípade hodinovo platenej práce musí spoločnosť uviesť len to, koľko hodín bolo vynaložených na poskytnutie zmluvných služieb a za aké hodinové sadzby. Nie je však povinné rozpisovať fakturované pracovné hodiny podľa časových úsekov. Takisto nie je potrebné priraďovať fakturované hodiny k presným činnostiam. Diferencovaný rozpis pracovného času sa vyžaduje len vtedy, ak sa na tom zmluvné strany vopred výslovne dohodli.

Nasledujúce dôležité informácie Výnimka je potrebné dodržiavať: Ďalšie povinnosti týkajúce sa poskytovania dôkazov v prípade hodinovo platenej práce sa uplatňujú v súlade s § 15 ods. 3 VOB/B v súvislosti s vykonávaním stavebných prác.

Možno zrušiť zmluvu o dielo?

V súlade s § 648 BGB môže objednávateľ kedykoľvek vypovedať zmluvu o dielo až do ukončenia diela, a to bez uvedenia konkrétneho dôvodu. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy o dielo, zhotoviteľ je oprávnený požadovať dohodnutú odmenu. Ak však v dôsledku odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa ušetrí náklady, musí umožniť započítanie ušetrených nákladov na odmenu. To isté platí aj v prípade, že zhotoviteľ môže v dôsledku odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa získať príjem využitím svojej pracovnej sily inde.

Podľa § 648a ods. 1 BGB môžu obe zmluvné strany - objednávateľ aj zhotoviteľ - vypovedať zmluvu o dielo, ak existuje oprávnený dôvod na výpoveď. O závažný dôvod na ukončenie zmluvy ide vtedy, ak od jednej zmluvnej strany nemožno rozumne očakávať, že bude pokračovať v zmluvnom vzťahu až do ukončenia diela, pričom sa zohľadňujú všetky okolnosti konkrétneho prípadu a zvažujú sa záujmy oboch strán.

Rozdiely medzi zmluvou o dielo a zmluvou o službách

Zatiaľ čo zmluva o dielo a práci vyžaduje konkrétny výsledok práce, zmluva o službách vyžaduje povinnosť poskytnúť dohodnutú službu. V prípade zmluvy o poskytovaní služieb sa nepožaduje konkrétny výsledok. Osobitnou formou zmluvy o poskytovaní služieb je pracovná zmluva: zamestnanec je povinný vykonávať prácu v súlade so zmluvou, ale nie je povinný dosiahnuť konkrétny výsledok.

Príklady zmluvy o dielo:

Príklady zmluvy o poskytovaní služieb:

Rozlišovanie medzi zmluvou o dielo a pracovnou zmluvou - dočasná práca

Dočasná práca charakterizuje trojuholníkový vzťah medzi agentúrou dočasného zamestnávania (veriteľom), prenajímateľom a dočasným pracovníkom. Dočasného pracovníka zamestnáva prenajímateľ, ktorý je jeho zmluvným zamestnávateľom. Počas zamestnania dočasného pracovníka u prenajímateľa má prenajímateľ právo vydávať dočasnému pracovníkovi pokyny, ale agentúra dočasného zamestnávania zostáva zmluvným zamestnávateľom dočasného pracovníka. Pridelenie dočasného pracovníka nájomcovi sa uskutočňuje v rámci zmluvy o pridelení.

Na Zmluva o dielo Existujú dvaja zmluvní partneri, klient (objednávateľ) a dodávateľ (zhotoviteľ). Zhotovitelia sú samostatne zárobkovo činné osoby. Objednávateľ nemá právo vydávať pokyny zamestnancom zhotoviteľa - a to ani v čase, keď títo vykonávajú svoju prácu v podniku objednávateľa.

Zmluvy o dielo a pracovnej sile so subdodávateľmi z východnej Európy

Máte veľkú zákazku, ktorú chcete realizovať samostatne alebo priamo prostredníctvom východoeurópskeho subdodávateľa? Radi vám pomôžeme.

Ako medzinárodná Poskytovateľ personálnych služiebponúkame podporu pri vypracovaní zmlúv o dielo a pracovnej sile. Poznáme širokú škálu právnych ustanovení v partnerských krajinách a môžeme vám poradiť s právne vyhovujúcimi a jasne definovanými pracovnými zmluvami.

východoeurópski subdodávatelia

Súvisiace príspevky

sk_SKSlovak