zmluva o dielo

Správna fakturácia zmlúv o dielo

Ak práce vykonáva externá spoločnosť na základe zmluvy o dielo a pracovnej zmluve, vzniká otázka, ako dodávateľ fakturuje poskytnuté služby. Okrem iného je možná fakturácia na základe hodinovej mzdy. Aké dôkazy môže objednávateľ pri tomto modeli fakturácie požadovať?

Možné modely fakturácie pre zmluvy o dielo

Pri fakturácii zmlúv o dielo možno v zásade uvažovať o týchto modeloch:

Jednotková cena
Cena all-inclusive
na základe hodinovej mzdy

Pri fakturácii podľa Jednotková cena Pozície potrebné na realizáciu Zmluva o dielo sú uvedené a pre každú položku je stanovená konkrétna cena. Alternatívne je možné, aby sa zmluvné strany dohodli na Pevná cena alebo cena all-inclusive za celú dohodnutú službu. Pri fakturácii na Hodinová mzda je dohodnutá hodinová sadzba a služba je odmeňovaná podľa odpracovaných hodín.

Hodinová mzda: Čo musí zhotoviteľ zdokumentovať?

Pri fakturácii na základe hodinovej mzdy má dodávateľ relatívne nízke ekonomické riziko. Pri tomto variante však môže očakávať vyššiu mieru úsilia z hľadiska dokumentácie. Je to preto, že pri fakturácii na základe hodinovej mzdy musí zhotoviteľ Zoznam pracovných hodínaby ste to neskôr mohli klientovi preukázať.

Pokiaľ ide o otázku, ako presne musí zhotoviteľ zdokumentovať svoju prácu za hodinovú mzdu, možno sa riadiť rozsudkom Spolkového súdneho dvora z roku 2023 (BGH, rozhodnutie z 1.2.2023, spis č. VII ZR 882/21). BGH zmiernil povinnosť zmluvných strán poskytovať dôkazy.

Podľa rozsudku musí zhotoviteľ v prípade hodinovo platených prác uviesť (len) to, koľko hodín vynaložil na poskytnutie zmluvných služieb a aké hodinové sadzby účtuje za vynaložené hodiny.

Na druhej strane nie je vo všeobecnosti potrebné, aby zhotoviteľ priraďoval fakturované pracovné hodiny k jednotlivým činnostiam s cieľom poskytnúť dôkazy objednávateľovi. Takisto nemusí nevyhnutne rozdeľovať odpracované hodiny na časové úseky. Podrobný rozpis odpracovaných hodín a priradenie hodín k jednotlivým činnostiam sa vyžaduje len vtedy, ak sa na tom zmluvné strany výslovne dohodli.

Upozornenie: Podľa § 15 ods. 3 VOB/B ďalšie povinnosti týkajúce sa poskytovania dôkazov sa vzťahujú na hodinovo platenú prácu v súvislosti s vykonávaním stavebných prác.

Zmluva o dielo je vo všeobecnosti platná, aj keď nie je dohodnutá odmena. V takom prípade sa uplatňuje § 632 ods. 1 BGB. Podľa neho sa odmena považuje za konkludentne dohodnutú, ak sa za daných okolností dá očakávať, že dielo bude vytvorené len za odmenu. Ak výška odmeny nebola určená, považuje sa "obvyklá odmena" za dohodnutú v súlade s § 632 ods. 2 BGB.

Tip: Zhotovitelia a objednávatelia by sa mali pri uzatváraní zmluvy o dielo a pracovnej zmluve čo najjasnejšie dohodnúť na odmene. Pomôže to predísť sporom o to, aká je obvyklá odmena za službu.

BGH vo svojom rozsudku zmiernil povinnosť dodávateľov predložiť dôkazy v prípade hodinovo platenej práce. Napriek tomu dokumentácia, ktorá ide nad rámec požiadaviek judikatúry, nemôže byť na škodu. Vo všeobecnosti by mala zmluva o dielo a pracovná zmluva obsahovať čo najpresnejšiu dohodu o odmene. Vďaka tomu sa hneď na začiatku vyhnete sporom s neistým výsledkom.

Zmluvy o dielo a pracovnej sile s východoeurópskymi subdodávateľmi

Hľadáte partnera na spracovanie objednávky Subdodávatelia? Ako medzinárodný poskytovateľ personálnych služieb a skúsený partner môžeme, Dočasná práca v zahraničívás pri uzatváraní právne vyhovujúce zmluvy o dielo so zahraničnými subdodávateľmi.

Spájame nemecké spoločnosti so spoločnosťami v krajinách EÚ a Východná Európa. Máte problémy s personálom? Máte veľkú objednávku, ale nemáte dostatok zamestnancov? Potom použite naše Personálne službypretože pracujeme s mnohými zodpovedajúcimi Partnerská spoločnosť na stránke PoľskoČeská republika, Slovensko Maďarsko a môže vám vypracovať vhodnú ponuku.

Naše služby pre vás

Zmluvy o dielo v súlade s právnymi predpismi

Ako medzinárodná Poskytovateľ personálnych služiebponúkame podporu pri vypracovaní zmlúv o dielo a pracovnej sile. Poznáme širokú škálu právnych ustanovení v partnerských krajinách a môžeme vám poradiť s právne vyhovujúcimi a jasne definovanými pracovnými zmluvami. Naše služby:

post-4

Súvisiace príspevky

sk_SKSlovak